NYHEDER 19. MAJ 2020 KL. 12:02

DSB mangler billetindtægter i corona-tiden

Af: kollektivtrafik

Et markant fald i passagertallet som følge af indsatsen for at dæmme op for spredning af corona-virus betyder, at DSB har haft færre indtægter i første kvartal. I kroner og øre giver det sig udslag i et underskud før skat på 119 millioner kroner


I forbindelse med rapporten for januar kvartal 2020 fremhæver DSB følgende:


- Vi kører næsten fuld køreplan, og vi har dermed stort set alle de omkostninger, som vi har normalt, men vi mangler en meget stor del af passagerindtægterne, siger Flemming Jensen, der er administrerende direktør i DSB.


De initiativer, som S-Regeringen med Folketingets opbakning har taget for at forebygge smittespredning i Danmark vil påvirke DSB’s økonomi i 2020 i betydeligt omfang. DSB peger på, at passageromsætning og indtjening fra kiosker i anden halvdel af marts er faldet med omkring 100 millioner kroner om ugen. Samtidig har DSB kun i begrænset omfang haft mulighed for at nedbringe omkostningerne, fordi togdriften i betydeligt omfang har skullet opretholdes.

I forbindelse med, at S-Regering med opbakning i Folketinger er begyndt at skrue op for samfundsaktiviteterne igen, peger DSB på, at det er usikkert, hvor hurtigt og i hvilket omfang kunderne vender tilbage. Det er blandt andet uvist, om myndighederne fastholder kravene om afstand mellem kunder - et forhold, der lægger begrænsninger på udnyttelsen af togenes kapacitet. DSB vurderer, at den negative påvirkning af DSB’s økonomi vil være betydelig i hele 2020.
På nuværende tidspunkt estimerer DSB et underskud på mindst 1 milliard kroner i 2020. DSB’s ledelse peger også på, at omfanget af den negative påvirkning er usikker, ligesom det er meget vanskeligt at forudse påvirkningen af rejsetal og økonomi i de følgende år.

DSB fik en god start på året - inden corona-tiden
I første kvartal i år realiserede DSB et underskud før skat på 119 millioner kroner. Resultatet er 86 millioner kroner lavere end i samme periode 2019. Nedgangen i resultatet skyldes helt overvejende effekten af indsatsen mod corona-smitte i marts. Passageromsætningen er for perioden faldet med 204 millioner kroner i forhold til 1. kvartal 2019, hvilket alene kan henføres til den sidste del af marts.

DSB peger på, at selskabet kom godt ind i det nye år. I januar og februar lå passageromsætningen over sidste år, DSB vandt markedsandele over Storebælt og havde rejsevækst i landsdelstrafikken, i S-tog og på de regionale strækninger. Selskabet fremhæver, at det er udtryk for, at strategien om at investere i rejsevækst bar frugt fra årets start.

For månederne januar og februar var resultatet før skat godt 80 millioner kroner bedre end i samme periode 2019 - primært som følge af lavere afskrivninger.

I marts 2020 - hvor effekten af corona-indsatsen indtraf - var resultat før skat cirka 170 millioner kroner lavere end i marts 2019. Tages der højde for, at marts 2019 indeholdt 51 millioner kroner i fratrædelsesomkostninger, er der for marts isoleret reelt tale om en forringelse af resultatet på 220 millioner kroner Det skyldes indtægtstabet i forlængelse af nedlukningen af Danmark.

DSB vurderer situationen løbende og har sat gang i initiativer, der skal reducere omkostningerne med 130 millioner kroner i 2020 - herunder stop for nyansættelser. DSB har endvidere med udgangspunkt i S-Regeringens hjælpepakke valgt at hjemsende omkring 1.750 medarbejdere ultimo marts.

Der blev i 1. kvartal 2020 foretaget 36,1 millioner rejser med DSB sammenlignet med 43,2 millioner rejser i samme periode sidste år. Det svarer til en tilbagegang på 16 procent, hvilket DSB udelukkende tilskriver COVID-19 krisen.

For månederne januar og februar ses en samlet vækst i antal rejser på 2 procent. Antal rejser over Storebælt havde den største fremgang med en samlet stigning på 10 procent i forhold til samme periode sidste år. Markedsandelen over Storebælt steg med 1,9 procentpoint. Der blev i januar og februar 2020 solgt 0,5 millioner Orange- og Orange Fri-billetter til rejser over Storebælt mod 0,3 millioner i samme periode 2019.

Efter midt i marts, da indsatsen mod corona-smittet gik i gang, valgte DSB af kundemæssige hensyn i en midlertidig periode at ophøre med salg af Orange- og Orange Fri-billetter. Fra midt i marts har DSB som følge af corona-indsatsen haft et fald på 7,8 millioner rejser, hvilket svarer til 50 procent for måneden. Faldet af rejser er jævnt fordelt på alle markeder, dog størst for S-tog med 53 procent af rejserne.

I slutningen af marts satte effekten af corona-indsatsen et tydeligt præg på salget. I sidste uge af marts faldt omsætningen med 83 procent i forhold til året før. Samme udvikling ses for S-tog, hvor passageromsætningen faldt med 78 procent i sidste uge af marts sammenlignet med sidste år.

DSB konstaterer, at punktligheden lever op til kontraktmål. Kundepunktligheden for S-tog landede i første kvartal på 92,6 procent, hvilket er over trafikkontraktens mål på 92,3 procent.
For Fjern & Regionaltog landede kundepunktligheden på 86,9 procent, og ligger dermed over trafikkontraktens mål på 78,7 procent.Operatører Økonomi