NYHEDER 17. JUN 2019 KL. 01:00

EU styrker markedet for renere køretøjer med bindende mål for udbud

Af: kollektivtrafik

EU’s Ministerråd har vedtaget bindende mål for nul- og lavemissionskøretøjer i offentlige udbud i de enkelte EU-lande. De nye regler skal øge sikkerheden på markedet, stimulere innovation og fremme den europæiske industris globale konkurrenceevne. EU’s Ministerråd peger på, at renere køretøjer vil spille en central rolle i arbejdet med at nedbringe udslippet af drivhusgasser og mindske luftforureningen. De bindende mål skal også bidrage til, at EU kan opfylde sine forpligtelser i henhold til Parisaftalen

Reformen opstiller minimumsmål for udbud på nationalt plan for renere lette køretøjer (personbiler og varevogne) og tunge køretøjer (lastbiler og busser) med en enkel metode til beregning. Tiltagene omfatter to forskellige referenceperioder, hvoraf den ene slutter i 2025 og den anden i 2030.

Teksten indeholder en ny definition af et "renere køretøj". Definitionen af et renere let køretøj bygger på CO2-emissionsstandarder med en CO2-emissionsgrænseværdi på nul fra og med 2026. Definitionen af renere tunge køretøjer bygger på brugen af alternative brændstoffer. Desuden er der delmål for nulemissionsbusser.

Anvendelsesområdet for reglerne udvides med hensyn til, hvilken udbudspraksis der er omfattet. De nye regler vil også omfatte en lang række tjenester, herunder offentlig vejtransport, specialiseret personbefordring, tjenester i forbindelse med affaldsindsamling og post- og pakkeleveringstjenester.

De tidligere EU-regler om fremme af renere køretøjer i offentlige udbud stammer fra 2009.

Det rumænske formandskab og EU-Parlamentet nåede til foreløbig enighed 11. februar 2019, mens EU-Parlamentet stemte 18. april 2019. Direktivet vil nu blive offentliggjort i EU-Tidende. Det træder i kraft 20 dage efter offentliggørelsen. EU-landene vil derefter have to år til at vedtage nationale bestemmelser. De skal hvert tredje år afgive rapport til EU-Kommissionen om gennemførelsen af reglerne, og fristen for første rapport er 18. april 2026.


Interesserede kan læse det nye direktiv her:

 SENESTE NYT

SENESTE PUBLIKATIONSLISTE