NYHEDER 28. APR 2023 KL. 12:30

KTF Årsmøde: Beretningen for 2022

Af: Lasse Repsholt

"En forening med fokus på faglighed". Det var overskriften på KTF's beretning den 28. april 2023. Kollektiv Trafik Forum støtter medlemmernes virke gennem udveksling af erfaring og viden. Fremtiden i den kollektive trafik afhænger af beslutninger tager på grundlag af faglighed og viden - ikke gætværk.


København, den 28. april 2023

 

Beretning 2022: KTF: Fokus på faglighed

Lad os starte beretningen kronologisk bagfra med den forventning og forhåbning, der knytter sig SVM-regeringens udmelding (Ansvar for Danmark) fra den 14. december 2022. Under overskriften Et lille land med større sammenhængskraft meddelte regeringen, at den vil:

  • tage initiativer, der bekæmper støj og trængsel og gøre den offentlige transport mere attraktiv.
  • Understøtte busdækningen for både byer og yderområder.
  • nedsætte et ekspertudvalg, der skal komme med anbefalinger til en ny struktur for busbetjening i Danmark. Den nye struktur skal understøtte dækningen for både byer og yderområder.
  • konkret tage initiativ til at understøtte, at flere unge med langt til uddannelse kan få billigere adgang til offentlig transport.

Dette opløftende budskab kom på bagkanten af et år med konstant stigende energiomkostninger til bustrafikken og nogle passagertal, der endnu ikke – i hvert fald ikke alle steder – havde rettet sig efter tilbageslaget med COVID-19-krisen. Bagtæppet var derfor også budgetoverskridelser i 2022 og varslingen af destruktive nedskæringer i serviceniveauet i flere kommuner og regioner for 2023.

Det er helt afgørende, at vi har en regering med et målrettet, konstruktivt og optimistisk fokus på udvikling af den kollektive trafik og en vision om, at den skal styrkes. Dette er en stor forskel fra den udtalte ”myte om de tomme busser” der prægede 2022, og som ikke har været til stor hjælp for dem, der arbejder med at udvikle den kollektive trafik. Det omtalte ekspertudvalg er endnu ikke nedsat og dets arbejdsopgaver ikke fastlagt, men vi har allerede et politisk klima, der passer bedre til Kollektiv Trafik Forum, hvis styrke og berettigelse er fokus på faglighed og udveksling af erfaringer og viden mellem sektorens aktører – nye som gamle.

Kollektiv Trafik Forum deler altså regeringens bekymring og opmærksomhed om behovet for sammenhængskraft og lighed i muligheder for mobilitet i by og på land. Til gengæld savner vi en mere udtalt ambition på klimaområdet. Transportsektoren i almindelighed og vejtransport i særdeleshed udgør en kæmpe udfordring for vores klimamålsætninger og regeringen har ikke formuleret en tilsvarende vision for, hvordan den kurve skal knækkes. Endelig mener vi også, at kollektiv trafik og mobilitet er afgørende for vækst og byudvikling i hele landet – både på land og i by – og mobilitetsplanlægningen skal gå hånd i hånd med kommunernes fysiske planlægning.

Vi er derfor mange der savner en national mobilitetsplan med en klar og veldefineret rolle for den kollektive trafik – lokalt, regionalt og nationalt – og herunder, hvordan den skal bruges til at nedbringe klimabelastningen. Heldigvis skruer kommunerne op for deres ambitioner med deres DK2020 klimahandlingsplaner og et nyt samarbejde i Klimaalliancen mellem KL, RealDania og CONCITO. KTF vil fortsat arbejde på, at få kollektiv trafik og mobilitet højt på agendaen i dette samarbejde også.

Kollektiv Trafik Forum har derfor også i det forgangne år fokuseret på at støtte vores medlemmer og andre organisationer med direkte eller indirekte interesse for den kollektive trafik med udveksling af viden og erfaringer. Vi arbejder gennem webinarer, fyraftensmøder, konferencer, sociale medier og selvfølgelig vores nyhedsportal og nyhedsbrev på www.kollektivtrafik.dk 

 

 

Konference- og mødeaktiviteter

I KTF prøver vi at nå ud til såvel vores kernemedlemmer som andre, der kan have interesse for den kollektive trafik, og hvad der sker i den branche. Vores webinarkanal – KTF Transmission – er er stadig en god måde at nå bredt og hurtigt ud.

  • I februar og marts havde vi 457 tilmeldte deltagere fordelt på seks webinarer om kollektiv trafik og mikromobilitet (Arrangeret i samarbejde med Dansk Byplanlaboratorium)

 

  • I november og december satte vi fokus på den grønne omstilling med webinarrække på fire webinarer, der alene samlede over 200 deltagere:
    • Transportens klimaudfordring kræver bedre organisering (CONCITO - 89 deltagere)
    • Decreasing the share of travel by car. Strategies for implementing ‘push’ or ‘pull’ measures (Malmö Universitet - 47 deltagere)
    • Effektvurdering af CO2 i mobilitetsplanlægning (Rambøll - 48 deltagere)
    • BRT - nu (også) i købstæderne (Movia - 34 deltagere)

 

Der er ingen tvivl om, at vi er i den nørdede og meget tekniske ende med disse webinarer, men vi må også insistere på at de beslutninger, vi selv tager, og de beslutninger, vi opfordrer politikerne til at tage på dette område er præget af faglighed og viden og ikke synsninger og gætværk. Webinarrække gjorde f.eks. tydeligt, at vi ikke kan løse klimaudfordringen på vejtransportområdet uden en styrkelse af den kollektive trafik, og kom med gode bud på hvordan.

 

Kollektiv Trafik Konferencen den 3. og 4. oktober 2022

Flagskibet i vores aktiviteter med netværk og vidensdeling er Kollektiv Trafik Konferencen, der fandt sted i Odense den 3. 4. oktober 2022. Som altid arrangeret sammen med Transport Økonomisk Forening (TØF). Hovedtemaerne var infrastrukturplanens betydning, vejene til passagervækst samt BRT og letbaner, men ambitionen med programmet er også at komme hele vejen rundt om den kollektive trafik. Vores evaluering viser også, at blandingen af form (store og små sessioner, caféborde og workshops) og indhold (bus, tog, passagerer, infrastruktur, teknik og politik) er populær. Besøget i Odense gav mulighed for en spændende udflugt til Keolis Letbane’s Kontrol- og Vedligeholdelses Center ved Odense Syd Station.

I år finder konferencen sted i København den 2. og 3. oktober 2023, hvor et feltbesøg forhåbentlig også vil være en del af programmet som en option i slutningen af programmet. Regeringens tanker om den kollektive trafik og nedsættelsen af et ekspertudvalg (og et kommissorium for dette) kommer uundgåeligt til at fylde meget på Kollektiv Trafik Konferencen 2023 men giv gerne lyd fra dig, hvis du har emner, du ønsker på dagsordenen. Anette Enemark (Movia), Tony Bispeskov (DSB), Morten Brønnum Andersen (Danske Regioner) og Claus Klitholm (WSP) udgør programkomitéen, der sætter programmet sammen med støtte fra Lars Lundmann i sekretariatet.

Vi er i det hele taget meget glade for samarbejdet med TØF om fælles arrangementer og fyraftensmøder. F.eks. var TØF spydspids på fyraftensmødet den 1. december 2022 med uvurderlig og forskningsbaseret viden fra nabolandet Sverige, hvor både optimering af køreplanlægning og organiseringen på tværs af stat, regioner og kommuner var på dagsordenen.

Hold derfor godt øje med sociale medier, nyhedsbreve og jungletrommer, så du ikke frivilligt går glip af nogle af de arrangementer, vi holder i fællesskab.

I eftermiddag afholder vi inspirationsmødet ”Ryst posen: En ny rolle for den kollektive trafik?” og den 30. maj 2023 sætter vi luppen over passagerudviklingen i Hovedstadsområdet med inspiration fra de øvrige skandinaviske hovedstæder med bidrag fra konsulenthuset WSP (Lasse Brand), DOT (Marlene Holmgaard Friis) og DI Hovedstaden. ”Coronaens påvirkning af den kollektive trafik og nye tiltag for at få passagererne tilbage:”

 

www.kollektivtrafik.dk

Det er min påstand, at hvis man skal danne sig et hurtigt og grundlæggende billede af, hvad der rør sig i den kollektive trafik, skal man bruge 10-20 minutter på www.kollektivtrafik.dk - vores  nyhedsportal. Der er cirka 35-40 nye artikler hver måned. Nu er det jo ikke kvantiteten men kvaliteten, der tæller, men vores ambition er også at synliggøre bredt, hvad der sker hos vores medlemmer i hele landet. Artikler om elbusser, togtrafik og sågar EU-stof indgår blandt de mest læste artikler. Vores samarbejdspartner – www.transportnyhederne.dk ved Jesper Christensen – har nogle gode og vidende skribenter, der går i dybden med nogle særligt prioriterede emner eller reportager fra vores mange arrangementer. Alligevel vil jeg atter opfordre til, at I melder ind til redaktionen, når I har nyheder og emner, I gerne vil have dækket på www.kollektivtrafik.dk

Sørg også for at tilmelde jer nyhedsbrevet, der med eksemplarisk regelmæssighed tikker ind i indbakken hver torsdag med ugen der gik i den kollektive trafik. Det har 650 modtagere allerede gjort.

 

Nye samarbejdspartnere

Vi har allerede nævnt vores gode samarbejde med Dansk ByplanLaboratorium. ByplanLaboratoriet er anerkendt vidt og bredt – og meget lyttet til – for deres viden om planlægning og udvikling i både byer og på landet. I fællesskab arrangerede vi for 2. år i træk en session om kollektiv trafik og mobilitet på Byplanmødet 2022. Tak til Byplanlaboratoriets Michael Nørgaard, Aarhus Kommune (Gustav Friis og Simon Wind) og arkitektfirmaet Boris Brormand, der var bidragsydere til dette velbesøgte indslag den 6. oktober i Sønderjylland.

I år har vi derudover etableret et samarbejde med en anden fagligt stærk netværksorganisation. Kommunal Teknisk Chefforening (KTC). Kollektiv Trafik Forum har bidraget med to artikler om kollektiv trafik og mobilitet – den tredje er på vej – til foreningens tidsskrift Teknik & Miljø. Vi oplever KTF som meget optaget af denne dagsorden i kombination med den enorme opgaver kommunerne har med at reducere CO2-udledningen fra vejtrafikken, så vi håber, at dette kan blive starten på fortsat godt samarbejde mellem de to foreninger.

 

Afslutning

I løbet af 2022 sagde Initiativudvalget til mange erfarne kræfter, da Henrik Severin Hansen (chefrådgiver, Danske Regioner) og Carsten Hyldborg (direktør, Fynbus) gik på pension. Derudover meddelte Eskil Thuesen (Ressourcedirektør, Movia), at tiden for ham var kommet til at trække sig fra arbejdet i Kollektiv Trafik Forum. På vegne af foreningens medlemmer og det øvrige Initiativudvalg vil jeg takke for det gode og konstruktive bidrag med disse erfarne herrer.

Heldigvis kunne vi supplere med suppleanten (Tim Valbøll fra Umove) og nye kræfter meldt sig for at tage stafetten videre. Movias mobilitetschef, Annette Enemark og NT’s direktør Thomas Øster har meldt sig til Initiativudvalget, så Initiativudvalget er komplet med i alt syv medlemmer. Dette vender vi tilbage til senere på dagsordenen.

Vi nyder god opbakning fra vores medlemmer. Tak for det. Nogle er kommet nogle er gået i løbet af året. Vi ser og hører jer og jeres medarbejdere til mange af vores arrangementer, men hører også meget gerne fra jer, hvis I har ønsker til at gøre jeres forening bedre og mere værdifuld for jer.

 

Lasse Repsholt, den 28. april 2023

 

På vegne af Initiativudvalget 2022

 

 

 Fra Kollektiv Trafik Forum Byplanlægning Bæredygtighed Politik