NYHEDER 3. JUN 2020 KL. 20:16

Transportministeriet har gjort status over landets jernbaner

Af: kollektivtrafik

Jernbanen i Danmark fremstår i dag nedslidt, umoderne og udfordret. Det skyldes først og fremmest, at der i årtier ikke er blevet investeret i en modernisering af infrastrukturen samt et forfejlet indkøb af IC4-dieseltog


Det er de første sammenhængnede formuleringer i resumeet i den statusrapport “Serviceeftersyn af jernbanen”, som Transportministeriet offentliggjorde fornyligt.


Videre i resumeet står der:

Den danske jernbane fremstår derfor i dag som en af de teknologisk mest tilbagestående jernbaner i forhold til sammenlignelige lande. Det gælder for eksempel graden af elektrificering, hastighed på banestrækningerne og signal- anlæggenes teknologi og alder.


Længere nede står der mere opløftende blandt andet:

Udrulningen af projekterne på jernbanen er efter en svær start nu generelt i god gænge. De grundlæggende udfordringer, som hidtil har præget udrul- ningen af Signalprogrammet, er nu løst. Systemet er taget i brug på væsent- lige dele af S-banen og på fjern- og regionalbanen både i Nordjylland, Nordvestjylland og på Sjælland, og udrustningen af de for DSB’s togprodukt centrale IC3-tog med det nye udstyr, forløber nu som planlagt. Også elektrificeringen af de resterende dele af hovedstrækningerne forløber efter planen, li- gesom indkøbet af nyt elektrisk togmateriel følger planen.

Der er således ikke længere et grundlæggende problem med udrulningen af de store projekter på jernbanen. Systemerne virker, og udrulningen er godt i gang.

Den teknologiske udvikling inden for togmateriel går i retning af batteritog og brinttog. Dette åbner interessante perspektiver for mere klimavenlige togmaterielløsninger på de jernbanestrækninger i Danmark, hvor der ikke er, eller er i gang med at blive, elektrificeret. Batteritog har de samme kli- mamæssige fordele som konventionelle elektriske tog, men man slipper for de omkostningstunge køreledninger langs jernbanen.


Rapporten har følgende afsnit:

Jernbaneinfrastrukturen:
Den eksisterende jernbaneinfrastruktur
Kapacitetsudnyttelsen på jernbanen

Validatorer

Igangværende infrastrukturprojekter
Signalprogrammet
Elektrificeringsprogrammet
Øvrige større infrastrukturprojekter
Togtrafikken på jernbanen

DSB
Indkøb af nyt togmateriel

Arriva
Regionale togoperatører

Gods på jernbanen

Punktlighed
Jernbanens økonomi
Strækningsøkonomi
Regler og banenormer
Sikkerhed på jernbanen

Passagererne
Passagernes transportbehov
Passagerudvikling

Togets styrker
Samspillet med øvrige transportformer
Sporspærringer

Klima og miljø
Jernbanens klimapåvirkning
CO2-udledninger fra togtrafikken
CO2-neutrale tog
Grønne BRT-løsninger
Luftforurening
Biodiversitet

Togtrafikken på kort sigt
Status på beslutningerne fra ultimo 2017
Den nye bane København-Ringsted
Midlertidigt sikringsanlæg ved Køge Nord
Immunisering af strækningen Roskilde-Holbæk

Afsluttede og igangværende undersøgelser af baneprojekter


Interesserede kan hente statusrapporten her:

 Jernbaner