NYHEDER 4. OKT 2019 KL. 19:00

Bane over Vestfyn og indsats mod social dumping er med i lovkatalog

Af: kollektivtrafik

I forbindelse med Folketingets åbning i denne uge præsenterede S-Regeringen et katalog over de lov-initiativer, som den vil tage i det kommende folketingsår. I kataloget kan man blandt andet læse, at S-Regeringen har planer om at lovgive med henblik på sikring af overenskomstmæssige vilkår på vejtransportområdet - og at sætte gang i en ny jernbane over Vestfyn


Vi har kigget kataloget i gennem set med transport-øjne og fundet frem til følgende:

Arbejdsforhold:
Ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel, samt lov om udstationering af løn‐ modtagere m.v. (Opfølgning på anbefalingerne fra det lovforberedende udvalg med henblik på sikring af overenskomstmæssige vilkår på vejtransportområdet) (Jan II)
Lovforslaget har til formål at sikre ensartede og fair vilkår på vejtransportområdet ved visse former for kørsel i Danmark. Lovforslaget er en udmøntning af et lovforberedende udvalgsarbejde, som er nedsat med henblik på at følge op på den fælles anbefaling fra Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening fra april 2019.

Bæredygtige brændstoffer:
Ændring af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser (biobrændstofloven) (Forhøjelse af kravet om anvendelse af bæredygtige biobrændstoffer i brændstof til landtransport og præcisering af dobbelttællingsbestemmelse) (Nov I) I henhold til biobrændstofloven skal der iblandes 5,75 pct. bæredygtige biobrændstoffer i alt brændstof til transportsektoren. I henhold til direktivet om vedvarende energi skal vedvarende energi udgøre mindst 10 pct. af energiforbruget i transportsektoren i 2020. Lovforslaget har til formål at sikre, at direktivforpligtelsen opfyldes ved, at iblandingsprocenten for bæredygtige biobrændstoffer hæves fra 5,75 til 7,6 - de resterende godt 2 procentpoint vil komme fra el til bane og vej.

Transportområdet under Transportministeriet:
Lov om anlæg af ny jernbane over Vestfyn (Okt I)
Formålet med lovforslaget er at bemyndige transportministeren til at anlægge en ca. 35 km. lang ny dobbeltsporet og elektrificeret jernbane over Vestfyn, som blandt andet vil bidrage til kortere rejsetider. Jernbanens linjeføring nødvendiggør omlægning af en ca. 26 km lang naturgastransmissionsledning. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om en moderne jernbane - udmøntning af togfonden mellem den daværende regering (Socialdemokratiet, Radikale og SF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten fra januar 2014.

Ændring af lov om syn og godkendelse af køretøjer (Gebyr for og tilsyn med toldsyn, øgede beføjelser ved vejsidesyn m.v.) (Okt I)
Lovforslaget har til formål at give Færdselsstyrelsen hjemmel til at udføre tilsyn med synshallernes toldsyn, herunder en gebyropkrævning som skal finansiere tilsynet. Denne del af lovforslaget er opfølgning på aftalen om styrket regelefterlevelse på motorområdet mellem alle Folketingets partier fra april 2019. Lovforslaget har desuden til formål at give Færdselsstyrelsen flere handlemuligheder ved vejsidesyn af erhvervskøretøjer.

Lov om anlæg af Nordhavnstunnel (Nov I)
Med lovforslaget foreslås der vedtaget en anlægslov for Nordhavnstunnel beliggende i Nord- havn i København samt en erstatningshavn. Med loven sikres grundlaget for myndighedsbehandlingen af projektet. Lovforslaget beror på en aftale mellem staten og Københavns Kom- mune – ”Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavn” fra juni 2014.

Ændring af færdselsloven (Forhøjelse af bødeniveauet for ulovlig afholdelse af hvil i køretøjet m.v.) (Nov II)
Formålet med lovforslaget er at skærpe sanktionsniveauet for ulovlig afholdelse af regulære ugentlige hvil i køretøjet.


Ændring af lov om luftfart (Offentliggørelse af nationalitetsregistret, arbejdsmiljø‐ drøftelse samt indberetning af begivenheder) (Jan II)
Formålet med lovforslaget er at skabe hjemmel til offentliggørelse af visse oplysninger i Nationalitetsregistret og at give visse interessenter mulighed for at opnå en udvidet adgang til ejer- og brugeroplysningerne i overensstemmelse med deres individuelle behov. Derudover er formålet med lovforslaget at opdatere reglerne om arbejdsmiljø, således at bestemmelserne om luftfarts- selskabernes tilrettelæggelse af arbejdsmiljøarbejdet kommer til at svare til de generelle bestemmelser i arbejdsmiljølovgivningen i øvrigt, samt at sikre at hændelsesindberetninger behandles på en ensartet måde i hele Rigsfællesskabet.

Ændring af lov om luftfart (Konsekvensændring og tilpasning på baggrund af vedtagen EU‐regulering på droneområdet) (Feb I)
Lovforslaget indeholder ændringer og tilpasninger af luftfartsloven, der er foranlediget af vedtagelsen af to EU-forordninger, som regulerer droneområdet. Luftfartslovens kapitel om droner skal på den baggrund konsekvensændres og tilpasses, således at der opnås regelharmoni mellem de nationale droneregler og EU-reguleringen vedrørende droner. Endvidere skal der tilvejebringes klare hjemler til brug for markedskontrollen af droner.

Ændring af færdselsloven (Forsøg med selvkørende enheder) (Feb II)
Lovforslaget har til formål at indføre en forsøgsordning for selvkørende enheder. Lovforslaget fastsætter bestemmelser for forsøgsordningen med de selvkørende enheder og indeholder herunder bl.a. hjemmel til at fastsætte regler om de selvkørende enheders hastighed og dimensioner m.v .

Ændring af lov om offentlige veje m.v. (Justering af reglerne om særlig råden over vej‐ arealet) (Feb II)
Lovforslaget har til formål at ændre vejlovens regler om særlig råden over det offentlige vejareal i forhold til udlejningskøretøjer som f.eks. el-løbehjul, som er kendetegnet ved, at de ikke har et fast udlejningssted.

Ændring af postloven (Justering af befordringspligten fra 2020 m.v.) (Feb II)
Der skal i efteråret 2019 forhandles om en ny aftale om varetagelse af den landsdækkende postservice (befordringspligten) i en ny periode efter 31/12 2019, hvor den nuværende aftale med Post Danmark A/S udløber. Indgåelse af en ny aftale kræver lovgivning. Dertil kommer en teknisk bestemmelse om straf for overtrædelse af forordningen om grænseoverskridende pakkeleveringstjenester.

Lovgivning om godkendelse af køretøjer på færdsels‐ og synsområdet (Feb II)
Lovforslaget har til formål at udmønte EU-retsakter på typegodkendelsesområdet, som træder i kraft i september 2020 og revidere henholdsvis processen for, hvordan et køretøj bliver godkendt, samt hvilke tekniske krav køretøjerne skal leve op til for at kunne godkendes. Dette vil kræve ændringer i såvel synslovgivningen som i færdselslovgivningen.


Interesserede kan se hele S-Regeringens lovprogram her:

 SENESTE NYT