NYHEDER 7. FEB 2019 KL. 14:03

DSB kørte med færre passagerer - med stabil tilfredshed

Af: kollektivtrafik

I 2018 blev der foretaget 186,7 millioner rejser med DSB i Danmark. Det er en tilbagegang på 1,1 million rejser i forhold til 2017, hvilket svarer til et fald på 0,6 procent. Det samlede fald er ifølge DSB sammensat af en stigning i antal rejser med fjern- og regionaltog på 0,4 millioner rejser, mens S-tog er gået tilbage med 1,5 millioner rejser. det fremgår af DSB’s årsrapport for 2018

DSB peger på, at nedgangen i antal rejser for S-tog hovedsageligt skyldes store sporarbejder - især på Frederikssundsstrækningen. Trafikken i Øst (Øresund - over broen) har haft en fremgang på 4 procent - først og fremmest på grund af, at ID-kontrollen er indstillet. Stigningen i Øst i øvrigt er 1 procent og skyldes primært flere rejsende på Sjælland inden for hovedstadsområdet. Antal rejser i Vest (Jylland og Fyn) er på niveau med 2017, mens udviklingen i antal rejser over Storebælt viser en tilbagegang på 5 procent.

Tilbagegangen i trafikken over Storebælt skyldes en skærpet konkurrencesituation, hvor især biltrafikken vinder markedsandele. Endvidere har nedsættelsen af broafgiften over Storebælt i 2018 øget konkurrencepresset på toget yderligere. DSB peger også på, at bustrafikken mellem landsdelene vokser.

Blandt andet for at imødegå den øgede konkurrence valgte DSB i maj sidste år at sænke priserne for pendlerkort over Storebælt med 15 procent, ligesom DSB har udbudt flere Orange-billetter på afgange med ledig sædekapacitet uden for myldretiden. DSB fremhæver, at initiativerne har båret frugt med et mersalg i forhold til 2017. Med en Orange-billet fra 99 kroner mellem Aarhus og København er der mulighed for at rejse mellem landsdelene til en konkurrencedygtig pris. I 2018 solgte DSB 1,7 millioner Orange-billetter over Storebælt, hvilket er en stigning på 31 procent i forhold til året før.

Kundetilfredsheden er steget
DSB oplyser også, at kundetilfredsheden for året ligger samlet set på 8,0 (på en skala fra 0-10), hvilket er en stigning i forhold til 2017, hvor resultatet var 7,9. DSB fremhæver, at selskabet i 2018 har arbejdet intensivt med nye initiativer for at give god og rettidig trafikinformation, og at det derfor er glædeligt, at tilfredsheden med trafikinformationen udviser fremgang med et resultat for året på 7,5 mod 7,2 i 2017.

DSB arbejder fortsat på at udvikle og lancere mere enkle og kommercielt attraktive billetprodukter med fokus på kunderne. Som et led i det arbejde påbegyndes en større forenkling af det samlede produktudbud og prishierarki i 2019.

I sommeren 2018 satte DSB også gang i en komfort- og designmæssig opgradering af den eksisterende togflåde. Opgraderingen, der skal sikre, at togene fortsat kan fremstå indbydende og give kunderne en komfortabel rejseoplevelse, vil ske løbende over de kommende år.

S-tog til tiden - høj punktlighed og opfyldelse af kontraktmål
Med en kundepunktlighed på 92,9 procent kom DSB i mål i forhold til det aftalte kontraktmål med staten. Der er tale om en forbedring i forhold til 2017 på 1,1 procentpoint, og de over 300.000 daglige kunder i de københavnske S-tog er dermed nået frem til tiden i op mod 93 ud af 100 tilfælde. Operatørpunktligheden - den del af punktligheden som DSB alene har ansvaret for - ligger med 98,2 procent også over det aftalte kontraktmål med staten.

På trods af den generelt høje punktlighed for S-tog kan det ikke undgås, at nogle kunder og strækninger i perioder bliver negativt påvirket af Banedanmarks omfattende arbejder med infrastrukturen. Hen over sommeren har der eksempelvis været en tre måneder lang totalspærring af strækningen mellem Frederikssund og Valby. DSB har afprøvet en række nye koncepter for at give bedre busbetjening og trafikinformation under sporarbejder og for bedre at kompensere kunderne for den længere rejsetid. På baggrund af løbende kundetilfredshedsmålinger ser det ud til, at kunderne har taget godt imod disse initiativer.

DSB peger på, at punktligheden for fjern- og regionaltog er udfordret af de mange arbejder på infrastrukturen og aldrende togmateriel. Kundepunktligheden for Fjern- & Regionaltog landede i 2018 på 79,2 procent og ligger dermed under kontraktmålet på 82,9 procent. Den lave kundepunktlighed skyldes problemer med spor og signaler samt aldrende togmateriel. Hertil kommer, at mange forsinkelser fra Sverige påvirker de tog, som afgår fra Københavns Hovedbanegård ud i hele Danmark.

Operatørpunktligheden for Fjern- & Regionaltog - den del af punktligheden som DSB alene har ansvaret for ligger på 94,4 procent i 2018 og er dermed over kontraktmålet på 94,1 procent.

DSB’s kunder på Kystbanen var sidste år særlig ramt af utilfredsstillende drift. Kystbanen har været delvist lukket på grund af sporrenoveringer og andre arbejder, og der har tillige været problemer med materiellet. Hertil kommer de nævnte forsinkelser fra Sverige. DSB peger på, at selskabet er meget opmærksom på udfordringerne og har med Banedanmark og de svenske operatører løbende gennemført initiativer for at forbedre punktligheden for Kystbanen.

 SENESTE NYT

SENESTE PUBLIKATIONSLISTE