NYHEDER 12. FEB 2020 KL. 11:00

Webinar om trafikdata: Data kan afhjælpe trafikproblemer

Af: Mikael Hansen

Data kan afhjælpe trafikproblemer
Datablad fra Den regionale Datahub, Gate 21

Erfaringer fra demonstrationsprojekter i udviklingsprogrammet Den regionale Datahub viser, at der kan fremskaffes mange data, som kan bruges til at identificere flaskehalse og uhensigtsmæssige forhold i trafikken. Realtidsdata kan også drive informationssystemer og trafiksignaler


Seniorprojektleder Lise Søderberg, Gate 21, præsenterede fire prototyper af mobilitetsløsninger fra programmet Den regionale Datahub på det webinar, som i den 6. februar 2020 blev afholdt af Transportens Innnovationsnetværk (TINV) og ITS Danmark.

Lise Søderberg forklarede:

-Formålet med demonstrationsprojekterne i Den regionale Datahub har været at udvikle prototyper på løsninger, som kunne have et potentiale på landsplan. Samtidig har vi sammen med vores konsulenter haft lejlighed til at undersøge forskellige datakilder og mulighederne i dem. Generelt har de data vi kunne få lov at bruge været meget forskellige. Vi har brugt data fra Kommunernes vejafdelinger, fra den kollektive trafik og fra Floating Car Data fra Tom-Tom.

-Vores overordnede mål i Gate 21 er at arbejde med projekter, som kan nedsætte CO-udslippet, det gælder også projekterne i Den regionale Datahub.

To af de fire prototyper viste sig særlig lovende: ”Bedre udnyttelse af vejkapaciteten i myldretiden” og ”Forudsigelse af trafikmønstre ved byudviklingsprojekter”

Bedre udnyttelse af vejkapaciteten i myldretiden
Løsningen blev udviklet i ét enkelt vejkryds i Vallensbæk Kommune, hvor der var markante trængselsproblemer i myldretiden om morgenen og om eftermiddagen. Lokaliteten blev indledningsvis fastlagt ud fra en lang række forskellige data om privat og kollektiv vejtrafik. Løsningen bygger på realtids GPS-data, som omsættes til hastighedsdata for vejene omkring krydset. Når hastigheden kommer under et vist niveau, aktiveres et signalprogram, som skaber længere grøn bølge.

Resultatet er, at trafikhastigheden i testperiodens morgen­myldretid er steget med 18 procent fra 31 til 38 km i timen, spildtiden er reduceret med 21 procent og uvildige parter vurderer, at CO2 udledningen kan redu­ceres årligt med 1,5 ton. Løsningen kræver ikke investering i dyrt hardware.

Lise Søderberg tilføjede, at nu arbejdes videre med denne løsning, så den kan anvendes andre steder. Potentialet vurderes til at være stort

Forudsigelse af trafikmønstre ved byudviklingsprojekter
Udgangspunktet var et nyt boligområde i Egedal med 1.300 nye boliger hen over en tiårig periode. Formålet med prototyper var at udvikle et planlægningsværktøj, som kunne forudse trafikudviklingen i takt med, at et boligområde tages i brug.

Demografiske data blev kombineret med kom­munale data, data om den kollektive trafik og realtidsdata om antal biler på vejene. Dermed kunne der skabes der et billede over fremkommeligheden og tra­fikudviklingen, som kommunens byplanlæggere kan agere på, før problemerne reelt opstår. Prototypen kan bruges som et beslutnings­værktøj, og opstår der nye forudsætninger i byplansområdet, kan man hurtigt aflæse de trafikale konsekvenser.

Løsningen er udviklet, så den kan skaleres til andre kommuner. Den skal blot tilpasses andre byudviklingsområder og inddrage de lokale kommunale data.

Øvrige projekter
Delprojektet ”Bedre cykeloplevelse ved vejarbejde” blev udviklet i Gladsaxe Kommune for at afhjælpe gener for cyklister ved letbanearbejdet. Der blev opsat særlige informationstavler. Projektet viste sig også at gavne fodgængerne i området.

Delprojektet ”Information til bilister om vejarbejde” blev udført i Hillerød Kommune. Målgruppen var bilpendlere. Der blev udviklet en sms-service med information om trængsel på fire belastede vejstrækninger med vejarbejde. Løsningen bygger på realtidsdata fra GPS. Formålet er at få bilisterne til at ændre rute eller tidspunkt.

Databrug fra projekt til drift
Lise Søderberg beskrev de fire projekter som noget af et pionerarbejde. Det har været et stort arbejde at samle og vurdere data, og der er generelt mangel på tilgængelige realtidsdata. Lise Søderberg nævnte her vanskelighederne med at få adgang til data om kollektiv trafik fra bl.a. Movia, DSB og Rejsekortet & Rejseplanen. Men også kommunale data mangler der overblik over- mange data kommer fra trejdepartr og kan ikke deles. Hun efterlyste generelle regler om datadeling, som hun ser mange perspektiver i.

-Der mangler standarder for trafikdata og standarder for validering af data. Først når rammerne er på plads, vil data for alvor kunne bruges til reducere transportens og mobilitetens CO2-aftryk, sluttede Lise Søderberg.


Hvad er et webinar?
Et webinar er et virtuelt seminar, som kan følges fra skærmen på kontoret eller hjemme fra stuen.  Interesseorganisationen ITS-Danmark er hver måned vært for et webinar – som regel i samarbejde med én eller flere andre parter. Webinaret om databrug blev gennemført i samarbejde med Transportens Innovationsnetværk (TINV).

Alle afholdte webinarer kan genses/afspilles fra siden www.itsdanmark.dk