NYHEDER 18. APR 2024 KL. 15:20

Erhvervsorganisation efterlyser samlet grøn plan for transport i Danmark

Af: kollektivtrafik

Transportområdet ser ind i en kompleks fremtid på flere måder - ikke mindst i forhold til at blive klimaneutral og sikre samspil mellem transportformer og nye teknologier. Det påpeger erhvervsorganisationen Dansk Erhverv, der efterlyser en samlet grøn mobilitetsplan, så mobilitet og transport ikke sander fuldstændig til. Erhvervsorganisationen overrakte for nyligt et indspil til transportminister Thomas Danielsen (V)


Analyser fra stort set alle transportsektorer peger på, at den globale trafikmængde vokser. Det gælder også i Danmark, hvor der er udsigt til øget pladsmangel på vejene med mere kødannelse og langsommere transport - både persontransport og godstransport - til følge, hvis ikke der lægges en samlet grøn plan for mobilitet i Danmark. Derfor har erhvervsorganisationen fremlagt en række anbefalinger til analyser, som bør i indgå i arbejdet med en grøn mobilitetsplan, og som i dag netop er overrakt til transportminister Thomas Danielsen (V).   

- Kernen i transportpolitik er effektiv mobilitet. Det er helt afgørende for de danske virksomheder og borgerne, at de kan komme så hurtigt, grønt og gnidningsfrit frem som muligt. Det har en stor samfundsmæssig gevinst. Så simpelt er det, siger administrerende direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen.

- Det er derfor, vi siger, at der er brug for en grøn mobilitetsplan, så man får skabt så effektiv, konkurrencedygtig og grøn mobilitet som muligt i hele og landet og i de internationale porte ind i Danmark. Det er det budskab vi har givet til transportministeren i dag sammen med et bud på, hvad sådan en plan bør forholde sig til.

 
Det fremgår af Dansk Erhvervs indspil til en grøn mobilitetsplan, at der ikke er noget, der tyder på, at vi i fremtiden vil efterspørge mindre mobilitet. Vejdirektoratet vurderer, at trafikken på motorvejene er steget med knap 25 procent fra 2011 til 2021, og at stigningen vil fortsætte. Tilsvarende vurderer den internationale organisation for flyselskaber, IATA, at europæisk luftfart vil vokse med 2,1 procent årligt frem mod 2040, så der vil være 666 millioner flere flypassagerer i Europa i 2040, end der er i dag. Det samme kan forventes i forhold til fragtmængderne til lands, til vands og i luften, som fortsat forventes at stige.

- Vi bliver nødt til at se på, hvordan vi kan udnytte kapaciteten i den eksisterende infrastruktur bedre ved at lade de enkelte mobilitetsformer komme til deres ret og sikre et bedre samspil imellem dem, siger Brian Mikkelsen og fortsætter:

- Hvis vi for eksempel lykkes med at få flere op på cyklen, så bliver der mere plads til godstransporten på vejnettet, som jo netop ikke har lige så mange alternativer som borgerne, til deres transport. Det er klart, at det betyder, at der skal være attraktive alternativer for borgerne så som mere pålidelig kollektiv transport og bedre cykelinfrastruktur.
 
Han peger samtidig på, at der er behov for initiativer til elektrificering af den tunge transport - eksempelvis tilskud til køb af el-lastbiler i opstartsfasen og depotladning, så den grønne mobilitet for den tunge transport bliver sikret.

Christian Poulsen, der er administrerende direktør i Københavns Lufthavn og formand for Dansk Erhvervs transportudvalg fremhæver, at luftfarten er inde i en "...spændende fase i forhold til grøn omstilling, hvor regeringens målsætning om 100 procent grøn indenrigsluftfart i 2030 betyder, at den kan spille en markant rolle i et grønt mobilitetssystem, særligt i forhold til at binde landsdelene sammen".

- Vi håber derfor, at transportministeren vil tage godt imod dette oplæg, og vi bidrager selvfølgelig gerne yderligere til et forhåbentlig kommende arbejde med en grøn mobilitetsplan, siger Christian Poulsen.

Dansk Erhvervs oplæg indeholder en række forslag til analyser og anbefalinger til, hvad der bør indgå i en grøn mobilitetsplan for de forskellige mobilitetsformer lige fra mikromobilitet og privatbilisme til tung transport, søfragt og luftfart. 


Det er eksempelvis spørgsmål som: 

  • Hvordan får vi bedst udnyttet de danske erhvervshavne og sikret bedst mulige rammebetingelser for grøn omstilling
  • Kan vi øge andelen af cykler både i og mellem byerne
  • Kan vi udnytte potentialerne i luft- og vandvejen bedre, så den kan blive et alternativ på lige fod med veje og jernbaner
  • Kan vi udvikle regionale el-flyruter og bane vejen for selvkørende lastbiler
Endelig er et væsentligt element i Dansk Erhvervs oplæg at skabe et fundament for et mere sammenhængende Danmark, fordi virksomheder og borgere er afhængige af øget mobilitet i hele landet og mellem landsdelene.
 

Interesserede kan finde udspillet fra Dansk Erhverv her: