NYHEDER 29. MAR 2021 KL. 08:00

Få husstande er berørt af gener fra den nye metro i København

Af: kollektivtrafik

Af de i alt 90 støjmålinger i boliger og institutioner, som enten Metroselskabet eller Ekspropriationskommissionen har gennemført over det seneste års tid, er der to boliger, hvor Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier er målt overskredet. Der er ca. 15.000 husstande i tæt nærhed til M3 Cityringen. Af VVM-redegørelsen for M3 Cityringen fremgår, at driften af Cityringen forventedes at ville medføre begrænsede overskridelser af grænseværdien for omkring 3.300 boliger. Metroselskabet har siden 3. december 2019 og frem til marts i år modtaget henvendelser fra 351 husstande, som oplever at være generet af støj fra driften af M3 Cityringen


I forbindelse med anlægget og driften af den københavnske metro har støj-forhold og vibrationer flere gange været oppe at vende - også politisk. Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen har blandt andet spurgt transportminister Benny Engelbrecht (S) om, i hvilket omfang Metroselskabet efter åbningen af Cityringen har modtaget klager fra naboer over støj fra togdriften.


Transportministeren sendte spørgsmålet videre til Metroselskabet, som forklarer følgende:

Metroselskabet har siden 3. december 2019, og frem til 22. marts i år modtaget henvendelser fra 351 husstande, som oplever at være generet af støj fra driften af M3 Cityringen. 

Fra M3 Cityringens åbning og frem til den 3. december 2019, hvor den første skinneslibning og den efterfølgende tilkøringsperiode var gennemført, havde Metroselskabets modtaget henvendelser fra 297 husstande, der oplevede at være generet af støj fra M3 Cityringen. 

For at kunne måle effekten af skinneslibningen og få indblik i hvor mange husstande, der fortsat var generede efter skinneslibningen, blev antal husstande nulstillet 3. december 2019. Naboerne blev opfordret til at rette henvendelse til selskabet, hvis de fortsat var generet af driften fra M3 Cityringen. 

Metroselskabet uddyber, at Ekspropriationskommissionen i december 2020 behandlede 14 såkaldte prøvesager om støjgener fra metrotogene på M3 Cityringen. Kommissionen fandt, at der i prøvesagerne ikke var tale om, at støjgenerne overskred den såkaldte naboretlige tålegrænse. Det vil sige, at generne ikke overskred, hvad man som borger skal kunne tåle i en storby, og der derfor blev der ikke tale om, at Metroselskabet kunne pålægges at overtage boliger eller give erstatning i nogen af sagerne. 

Ekspropriationskommissionen har siden sin principafgørelse i december 2020 modtaget yderligere 12 henvendelser fra husstande, som er generet af støj i deres boliger fra driften af M3. Kommissionen er i gang med at behandle nogle af henvendelserne. Enkelte af henvendelserne vedrører, at beboerne har fået afslag på erstatning fra kommissionen, mens de øvrige afventer, at kommissionen har mulighed for at besøge boligerne. Den ene af boligerne er en af de i alt 2 boliger, hvor der er målt støj fra driften, som overskrider den vejledende grænseværdi. Det forventes på nuværende tidspunkt, at kommissionen vil behandle sagerne i perioden marts-april 2021. 

Af de i alt 90 støjmålinger i boliger og institutioner, som enten Metroselskabet eller Ekspropriationskommissionen har gennemført over det seneste års tid, er der 2 boliger, hvor Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier er målt overskredet. Der er ca. 15.000 husstande i tæt nærhed til M3 Cityringen. Af VVM-redegørelsen for M3 Cityringen fremgår, at driften af Cityringen forventedes at ville medføre begrænsede overskridelser af grænseværdien for omkring 3.300 boliger. 

Metroselskabet fortsætter sit arbejde med at reducere de gener fra hørbare tog, som nogle naboer oplever. Dette arbejde omfatter også de boliger/institutioner, hvor støjen er under Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Denne indsats omfatter løbende finjusteringer samt opfølgende test og analyser af effekten. Arbejdet er tidskrævende og omfattende, og derfor er der desværre ikke tale om hurtige løsninger. 

Metroselskabet har dog både en forhåbning og en forventning om, at nogle naboer vil kunne opleve forbedringer i løbet af de første par års drift. Det er dog samtidig selskabets forventning - med den viden selskabet har efter det første års drift - at der fortsat vil være nogle naboer, der vil opleve at være generet af driften, når disse finjusteringer er gennemført. 

Selskabet fik for et år siden installeret måleudstyr i tunnelerne, som måler omfanget af vibrationer fra metrodriften. Vibrationer i tunnelerne udløst af metrodriften kan være årsagen til de gener, som naboerne oplever. Målingerne har over en længere periode vist en langsom, men forholdsvis jævn stigning i omfanget af vibrationer. Denne tendens bekræftes af, at selskabet, efter en periode med stabiliseri􏰀ng og m􏰁i􏰀ndre forbedrin􏰀ger, igen􏰀 får hen􏰀ven􏰀delser om􏰁 gen􏰀er fra ”n􏰀ye” husstande, som ikke tidligere har været generet af hørbare tog, samt henvendelser om at generne er tiltagende. Selskabet har derfor valgt at indhente hjælp fra ekstern rådgivningsbistand og operatøren Hitachi Rail, der skal afdække årsagerne til stigningerne. Analysen forventes afsluttet omkring sommeren 2021. 

 

 Letbaner/Metro