NYHEDER 20. JAN 2022 KL. 06:00

Taxiloven er blevet revideret

Af: Redaktionen

Den 1. januar 2022 trådte en række ændringer af taxiloven i kraft. Ændringerne kommer i forlængelse af den politiske aftale om evaluering af taxiloven fra marts sidste år.


Taxiloven er ændret på tre punkter: Sprogkravet ved optagelse på chaufførkurset er blevet et dokumentationskrav til ansøgernes danskkundskaber. Desuden finder overenskomstbestemmelsen i taxilovens § 10 også anvendelse på tilladelser udstedt efter den tidligere gældende taxilov, og endelig er afgiften for udstedelse af en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport blevet ændret til et gebyr.

 

Sprogkravet
Ændringen af sprogkravet betyder, at en ansøger ved optagelse på kvalifikationskursus til taxi m.v. nu skal dokumentere sine danskkundskaber på én af følgende måder:

  • Prøvebevis for bestået Prøve i Dansk 2.
  • Bevis for at have bestået folkeskolens afgangsprøve i dansk
  • Bevis for at have bestået anden højere uddannelse på dansk end folkeskolen
  • Bevis for at have bestået andre prøver m.v. nævnt i Cirkulæreskrivelse om naturalisation, bilag 3b.
  • Andre former for bevis eller dokumentation på beherskelse af det danske sprog, for eksempel via et andet testresultat, som efter en konkret vurdering dokumenterer, at ansøgeren kan dansk på det niveau eller over det niveau, der kræves for at kunne bestå Prøve i Dansk 2.


Hvis en ansøger ikke kan fremlægge dokumentation efter en af ovennævnte punkter, kan Færdselsstyrelsen i særlige tilfælde meddele dispensation, hvis ansøgeren kan sandsynliggøre at opfylde kravet om at beherske det danske sprog.

 

Overenskomstbestemmelsen
Bestemmelsen i taxilovens § 10 om, at tilladelsesindehavere skal følge gældende bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår, der findes i gældende kollektive overenskomster, vil fra 1. juli 2022 også gælde for tilladelsesindehavere, der har tilladelse efter den gamle taxilov.

Det betyder, at alle tilladelsesindehavere uanset om man for eksempel har en taxitilladelse eller OST-tilladelse udstedt efter tidligere taxilov eller en tilladelsesindehaver med en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, skal følge samme regler hvad angår aflønning til chauffører.

Færdselsstyrelsen har i forlængelse af lovændringen udsendt en revideret version af Bekendtgørelse om taxikørsel

 

Kilde: Dansk PersonTransport



Taxikørsel