NYHEDER 3. JAN 2019 KL. 10:44

Transportministeren sætter gang i forundersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat

Af: kollektivtrafik

VLAK-Regeringen og Dansk Folkeparti udmønter 60 millioner kroner fra finansloven for 2019 til at sætte gang i to forundersøgelser af en ren vejforbindelse og en kombineret vej- og jernbaneforbindelse over Kattegat. Parterne tager dermed næste skridt mod en fast forbindelse, som vil kunne spare bilisterne for op til halvanden times kørsel, og med en kombineret forbindelse give togpassagerer en tidsgevinst på mindst det samme

Foreløbige beregninger pegede i foråret på, at en ren vejforbindelse over Kattegat sandsynligvis kunne betales af brugerne alene. Altså uden bidrag fra statskassen. Det var et resultat og et potentiale, som transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen godt kunne lide og derfor ville have undersøgt nærmere. På den baggrund satte han sammen med regeringspartiernes og Dansk Folkepartis transportordførere gang i en grundigere screening af mulighederne for en fast vejforbindelse over Kattegat.

Resultatet heraf foreligger nu. Sammenfattende vil en vejforbindelse være et økonomisk rentabelt projekt, som potentielt kan realiseres uden økonomisk bidrag fra staten. 

Omvendt vil en kombineret vej- og jernbaneforbindelse kræve et økonomisk bidrag fra staten på i størrelsesordenen 40-50 milliarder kroner. Det vil ifølge transportministeren og de udregninger, han lægger vægt på, udløse et samfundsøkonomisk tab. Men for at sikre bred politisk forankring og et sammenligneligt samt aktuelt grundlag, når der skal tages stilling til, om en eventuel VVM-undersøgelse skal sættes i gang, vil VLAK-Regeringen og Dansk Folkeparti sætte gang i forundersøgelser af en ren vejforbindelse samt en kombineret vej- og jernbaneforbindelse. 

- En fast forbindelse over Kattegat vil være med til at binde Danmark tættere sammen. Trafikanter mellem Jylland og Sjælland vil kunne spare op til halvanden times kørsel, afhængig af, hvor de skal til og fra. Og så vil fjernbusser over forbindelsen kunne sikre en hurtigere og nemmere forbindelse for den kollektive trafik mellem landsdelene, ligesom trængslen på de fynske og østjyske motorveje vil blive mindsket, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) og fortsætter:

- For at få bred politisk opbakning fra oppositionen til et projekt med dette tidsperspektiv, er det nødvendigt både at undersøge en kombineret og en ren vejforbindelse. Det ændrer ikke på, at screeningen peger på en vejforbindelse som den eneste økonomiske rentable løsning, men jeg er glad for, at vi nu får sat gang i de nødvendige undersøgelser, så vi kan komme et skridt nærmere en fast forbindelse over Kattegat.

Der vil blive gennemført to forundersøgelser inden for det samlede beløb på 60 millioner kroner. Det skyldes, at de fysiske løsninger for en ren vejforbindelse henholdsvis en kombineret vej- og jernbaneforbindelse er væsentligt forskellige. Ligesom en kombineret forbindelse ikke kan ses i direkte sammenhæng med en forbindelse, der er optimeret til vejtrafik alene.

Forundersøgelserne vil blandt andet indeholde en opdateret trafikal analyse, samfundsøkonomiske og miljømæssige analyser og undersøgelser af forskellige tekniske løsninger for den faste forbindelse samt forskellige linjeføringer. 

Forundersøgelserne sættes i gang i begyndelsen af 2019 og forventes at være færdig i løbet af 2021, hvorefter der vil kunne sættes gang i en VVM-undersøgelse, som danner det endelige beslutningsgrundlag for en anlægslov.

De øvrige partier (S, SF og RV) i forligskredsen bag Aftale om en grøn transportpolitik fra 2009 vil blive tilbudt at tilslutte sig aftalen.SENESTE NYT

SENESTE PUBLIKATIONSLISTE