NYHEDER 2. SEP 2019 KL. 12:00

Flextrafik er et unikt system til individuel transport

Af: Mikael Hansen

Flextrafik er et unikt system til individuel transport

Flextrafik er en meget effektiv trafikmaskine, hvor samlede udbud og daglig koordinering af flere individuelle transporttjenester holder omkostningerne nede. De seneste års stabile drift er noget, som både trafikselskaber, bestillere og operatører er glade for, men Flextrafik har samtidig tendens til at gå i ét med tapetet: Intet nyt fra Flexfronten. Informationsportalen kollektivtrafik.dk har derfor opsøgt Sydtrafiks afdelingschef Michael Aagaard for at få et opdateret billede af Flextrafik – med de Syd og Sønderjyske forhold som udgangspunkt.

 

Trafikmaskinen Flextrafik fungerer. Det gør den på landsplan med FlexDanmark som teknisk leverandør til de fem trafikselskaber Movia, FynBus, Sydtrafik, Midttrafik og Nordjyllands Trafikselskab. Hvert trafikselskab har sin turbestillings- og trafikstyringsfunktion for sit eget område. Mange andre bestiller også ture i Flextrafik – medarbejdere på sygehuse, kommunale afdelinger og institutioner.  Flere og flere brugere bestiller nu selv deres ture via trafikselskabernes selvbetjeningsmoduler. Det er visiterede brugere af den individuelle handicapkørsel samt brugere af Flextur – den åbne del af Flextrafik, som er en del af det kollektive trafiktilbud.

”I Sydtrafik er vi ind i en meget stabil periode”, siger afdelingschef Michael Aagaard. ”Vi har en vækst på handicapkørsel, som skyldes, at der visiteres flere brugere. Desuden vokser Flextur, der supplerer bus og tog og især er velegnet på tider og steder, hvor der ikke er basis for traditionel rutedrift. Ordningen giver også et kollektiv trafik-tilbud til kunder med nedsat mobilitet, som har vanskeligt ved at benytte ordinære busser.”

Det giver mening af skelne mellem visiterede kørselsordninger og de åbne tilbud Flextur, Plustur m.fl.

 

Visiterede kørselsordninger

De visiterede kørselsordninger, hvor det offentlige stiller transporttilbuddet til rådighed for borgerne: handicapkørsel, siddende patienttransport til sygehusene, visse former for skolekørsel, lægekørsel, kørsel til genoptræning, dagtilbud m.v. Nogle kommuner bruger Flextrafik til stort set alle individuelle kørselsordninger, andre kun udvalgte ordninger.

Den største kørselsordning er den siddende patienttransport, som udføres for Region Syddanmark og regionens sygehuse.

”Sygehusene varetager generelt selv bestilling via de relevante webbaserede bestillingsmoduler. En lille slat bestillinger fra psykiatrien sker via vores kundecenter”, forklarer Michael Aagaard. ” Vi har et godt og konstruktivt samarbejde med vores kontakter på forskellige niveauer i regionen og på sygehusene. Både omkring den løbende drift og i mere overordnede spørgsmål.”

Michael Aagaard fortæller, at de opgaver, som udføres for kommunerne, har været uændrede i de seneste år. Denne del af kørselsopgaverne lever af stabilitet og sikker drift.

”Der er tale om meget vigtige samfundsmæssige opgaver, nemlig befordring af nogle af de svageste og mest sårbare borgere, og jeg vil gerne give chauffører og operatører en stor ros for den seriøse og professionelle måde, de løser opgaverne på i samarbejde med Sydtrafik”, siger Michael Aagaard. ”Det stilles store krav til præcision og menneskekundskab til disse transportordninger. Det er yderst sjældent, at noget svigter for disse borgere.”

 

Åbne kørsler: Flextur og Plustur m.m.

Flextur supplerer og erstatter i stigende grad lokale busruter i landområderne, ligesom nogle borgere, der før blev tilbudt en skræddersyet kommunal befordringsordning, i stedet kan benytte Flextur.

”Vi har en stor vækst i antallet af Flextur-bestillinger, men kørselsomfanget i ordningen er stadig ganske beskedent sammenlignet med den øvrige kollektive trafik”, forklarer Michael Aagaard. ”Det er også vigtigt at fastholde, at succeskriteriet for Flextur er, at ordningen faktisk dækker konkrete individuelle transportbehov. Her er trafikmængden ikke så vigtigt, og der er tale om en relativt dyr ordning målt pr. sæde. Så det handler om at holde balancen mellem busdrift og Flextur.”

Michael Aagaard understreger, at den demografiske udvikling i dele af Sydtrafiks område kun går én vej: Færre og færre borgere er bosat og aktive i landområderne – til fordel for købstæderne og de mindre bysamfund i regionen. Flextur har den fordel, at der kun køres, når der er bestillinger, hvilket letter presset på planlægningen.

Plustur – åben flextrafik i hver ende af en længere kollektive rejse – er i gang med et blive implementeret i Sydtrafiks område.

”Foreløbig har vi indført Plustur i fire kommuner, de øvrige følger i løbet af det kommende halve år”, forklarer Michael Aagaard. ”Der er to afgørende faktorer ved Plustur. Det er integrationen i Rejseplanen og en større præcision i præsentationen af turforslag, så der altid er tale om brugbare og realistiske forslag. Det har krævet en teknologisk modning af systemerne, for at dette kunne realiseres.”

Sydtrafik forventer også at den almindelige Flextur i Sydtrafiks område bliver tilgængelig i Rejseplanen inden udgangen af 2019.

En af styrkerne ved flextrafikken er, at der relativt let kan etableres niche-produkter, som opfylder specifikke behov, og samtidig nyder godt af stordriftsfordelene ved koordineringen med den øvrige flextrafik. Det gælder fx Flexung og Flexjunior, som er målrettet børn og unge og Flexpendler – et forsøgsprojekt i Vejen kommune, som befordrer unge med meget lang transporttid til og fra ungdomsuddannelse. 

 

Selvbetjening vokser

Sydtrafik arbejder på, at stadig flere brugere bestiller deres ture selv. Bestillingen via Sydtrafiks Kundecenter er en forholdsvis dyr løsning.

”Vi har arbejdet hen imod, at 20 procent af FlexTur-bestillingerne og 10 procent af handicap-turene var selvbetjente, og der har vi opnået nu”, siger Michael Aagaard. ”Nu har vi sat nye mål om endnu flere selvbetjente ture. I den forbindelse har vi indført en 20 procents rabat på selvbetjente ture fra 1. september 2019, hvor vi også har reguleret taksterne. Det kan forhåbentlig være et incitament så endnu flere kunder får mod på at prøve selvbetjeningsløsningerne. For de relativt mange kunder som ikke er så velbevandrede i den digitale verden, er der naturligvis hjælp at hente i vores kundecenter til at komme i gang.” 

 

Det store regnskab

Michael Aagaard ser Flextrafik-systemet som et unikt værktøj til at fastholde en god økonomi på specialkørselsområdet. Samtidig rummer Flextrafik-maskinen en meget omfattende dokumentation og et enormt datamateriale, som allerede bliver brugt til optimering, analyser og afrapportering. Sydtrafik har strategisk fokus på datadrevet udvikling, så ambitionen fremadrettet er i endnu højere grad at give kommunerne adgang til data om for eksempel brugen af Flextur, som sammen med data om rejsemønstrene i Sydtrafiks busser, kan give bedre grundlag for den fremtidige mobilitetsplanlægning. 

”Dokumentationen er en af de store forskelle til mange af de driftsmodeller og systemer, som ellers har været udbredt i kommunerne for specialkørsel. Vi kan ofte ikke sammenligne særlig godt”, siger Michael Aagaard. ”Pålidelig og effektiv drift er kernen i flextrafiksystemet. Samtidig er det meget fleksibelt, det kan rumme rigtig mange forskellige valg af serviceniveauer og detaljerede særregler. Meget typisk dansk er Flextrafik næsten mere berømt i udlandet end i Danmark, mange af vore udenlandske kolleger ser det som et unikt system.”

 

En følgende artikel handler om reguleringen af løn- og arbejdsforhold i Flextrafik samt muligheden for at gøre Flextrafikken grønnere.SENESTE NYT

NYHEDER 27. JAN 2020 KL. 10:43
Vi er kommet godt fra start
NYHEDER 22. JAN 2020 KL. 10:12
Rabatreform udløser kritik
NYHEDER 15. JAN 2020 KL. 15:44
Luftkvaliteten er forbedret

SENESTE PUBLIKATIONSLISTE