NYHEDER 26. MAR 2020 KL. 06:00

Offentlig finansiering af den faste forbindelse over Femern Bælt er i orden

Af: kollektivtrafik

EU-Kommissionen har konkluderet, at modellen for offentlig finansiering af kyst til kyst-forbindelsen over Femern Bælt mellem Danmark og Tyskland er i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler. - Den faste forbindelse over Femern Bælt vil bidrage til den grænseoverskridende integration af de to regioner, som den vil forbinde. Den vil være et vigtigt element i skabelsen af den vigtigste Nord-Syd-forbindelse mellem Centraleuropa og de nordiske lande og vil gavne den europæiske økonomi, siger Margrethe Vestager, der er ledende næstformand i EU-Kommissionen med ansvar for konkurrence


Efter en tilbundsgående undersøgelse har EU-Kommissionen konkluderet, at de danske foranstaltninger til støtte for dette projekt af fælleseuropæisk interesse er i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler, da projektets positive virkninger klart opvejer for potentielle konkurrencefordrejninger.

Den faste jernbane- og vejforbindelse over Femern Bælt er et nøgleelement i etableringen af den vigtigste Nord-Syd-forbindelse mellem Centraleuropa og de nordiske lande. Den omfatter blandt andet en tunnel under havet mellem Rødby på Lolland og Puttgarden i Tyskland. Tunnellen bliver ca. 19 kilometer lang og skal bestå af en dobbeltsporet, elektrificeret jernbane og en firesporet motorvej.

På grundlag af en mellemstatslig aftale mellem Danmark og Tyskland vil Danmark blive eneejer og bære den fulde risiko for finansieringen af tunnelen samt for opgraderingen af de danske vej- og jernbaneforbindelser på land. I Danmark har to offentlige virksomheder fået ansvar for planlægning, etablering og drift af projektet: A/S Femern Landanlæg for de danske landanlæg og Femern A/S for kyst til kyst-forbindelsen.

Finansieringen af de danske landanlæg er tidligere blevet erklæret i overensstemmelse med statsstøttereglerne og var derfor ikke genstand denne gang. Eftersom Tyskland er ansvarlig for finansieringen og opgraderingen af sine egne landanlæg, indgik disse heller ikke i undersøgelsen.

I juli 2015 godkendte EU-Kommissionen modellen for offentlig finansiering af den faste jernbane- og vejforbindelse over Femern Bælt mellem Danmark og Tyskland efter EU's statsstøtteregler.

I december 2018 annullerede EU-Retten af proceduremæssige årsager delvis afgørelsen i forbindelse med et søgsmål anlagt af Scandlines og Stena Line til prøvelse af EU-Kommissionens afgørelse fra 2015. Retten bekræftede EU-Kommissionens afgørelse med hensyn til den finansiering, der blev ydet Femern Landanlæg til landanlæggene, men fandt imidlertid også, at EU-Kommissionen burde have indledt en formel undersøgelse med henblik på at vurdere den finansiering, som Danmark yder Femern A/S, før den vedtog statsstøtteafgørelsen.


For at efterkomme Rettens dom fra december 2018 indledte EU-Kommissionen i juni sidste år en tilbundsgående undersøgelse af den finansiering, som Danmark yder Femern A/S til støtte for den faste forbindelse.

Undersøgelsen bekræftede, at de kapitalindskud, statslige lånegarantier og statslån, der blev ydet af Danmark til Femern A/S, udgør statsstøtte i lyset af kyst til kyst-forbindelsens økonomiske karakter. EU-Kommissionen konkluderede endvidere, at foranstaltningerne udgør individuel støtte (og ikke en støtteordning), og at de kvalificerer som investeringsstøtte.

EU-Kommissionen fandt, at projektet kan kvalificeres som et vigtigt projekt af fælleseuropæisk interesse (IPCEI) og vurderede foranstaltningerne med udgangspunkt i IPCEI-meddelelsen. EU-Kommissionen konkluderede, at alle forenelighedskriterierne i meddelelsen var opfyldt.

Hvad angår foranstaltningernes forholdsmæssighed indsendte de danske myndigheder efter indledningen af den tilbundsgående undersøgelse ajourførte finansielle oplysninger.

Derudover har de danske myndigheder efter at have drøftet sagen med EU-Kommissionen foretaget visse ændringer af projektets finansieringsstruktur. Ændringerne omfatter blandt andet en begrænsning af den offentlige finansiering til det minimum, der er nødvendigt for at gennemføre investeringen. Det vil sige, at brugen af statsgarantier og statslån blev begrænset, så de højst dækker 9,3 milliarder euro af gælden og højst i de første 16 år af driften.

  • På grundlag af de opdaterede oplysninger fra Danmark og ændringerne af finansieringsstrukturen konkluderede EU-Kommissionen, at de offentlige foranstaltninger er forholdsmæssige og i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler
  • EU-Kommissionen konkluderede, at foranstaltningerne er nødvendige, og at projektets positive virkninger klart opvejer for potentielle konkurrencefordrejninger, i overensstemmelse med betingelserne i IPCEI-meddelelsen
  • EU-Kommissionen konkluderede derfor, at de kapitalindskud, statsgarantier og statslån, som Danmark yder til Femern A/S, er i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler
  • EU-Kommissionen har også vurderet nogle af de øvrige foranstaltninger såsom skatteforanstaltningerne og konkluderet, at de ikke udgør statsstøtte efter EU's statsstøtteregler