NYHEDER 22. MAJ 2019 KL. 18:00

Miljøkonference: Status for alternative drivmidler til bustrafikken

Af: Mikael Hansen

Status for alternative drivmidler til bustrafikken
Blanche fra præsentation af Lars Berg, direktør i Sydtrafik

Gasbusser, elbusser, brintbusser, hybridbusser – hvad skal man vælge? Her er en status fra miljøkonferencen i Roskilde 13. maj, hvor de nyeste erfaringer er med.


Miljø- og klimavenlig busdrift betyder i dag indsættelse af busser, der bruger såkaldte alternative drivmidler: el, gas, brint, hybriddrift eller syntetisk diesel. Mange af disse teknologier at stadig i en tidlig udviklingsfase, og miljøkonferencen i Roskilde den 13. maj viste, at der lurer mange fælder på dem, der overvejer at skifte til de nye drivmidler.

Projektchef Victor Hug fra Movia gennemgik nogle af de overvejelser, man skal gøre sig om bl.a. produktionen af de alternative drivmidler. Det er nødvendigt at se på bl.a. CO-udslippet fra hele kæden fra (olie)kilde til hjul (Well to Wheel). I indlægges anvendes desuden informationer fra indlæg fra COWI, Sydtrafik, Movia og Roskilde Kommune.

Indirekte fremgik det, at vi befinder os midt i lang overgangsperiode, hvor nye teknologier og drivmidler udvikles og markedsmodnes. Nogle teknologier, som kan virke meget lovende, kan vise sig at være blindgyder. Andre markedsmodnes langt hurtigere end forventet.

 

Hybridteknologi præsterer dårligt

For få år siden så hybridteknologien meget lovende ud, dvs. busser. som både kunne gøre på diesel og el, men det viser sig, at de lovede miljøeffekter er meget svære at påvise i praktisk busdrift i Danmark. Det kan skyldes lavere hastighed end forventet eller et kørselsmønster, som f.eks. reducerer opsamlingen af bremseenergi. Der er i hvert fald sat store spørgsmålstegn ved miljø- og klimaeffekterne af hybridteknologien til busdrift.

 

Elbusser med opladning på ruten

For to år siden forventede de fleste, at opladning af elbusser på ruten (opportunity charging) ville blive den helt dominerede elbusteknologi i første generation, bl.a. på baggrund af et ikke helt vellykket forsøg i Movia med to kinesiske batteri-elbusser, som skulle oplades om natten på anlægget. Men resultatet af Movias fire første elbusudbud har vist noget andet: Batteribusser er nu hovedlinjen, og på to at kontrakterne er busserne kinesiske!

 

Her er overblikket

Den første konstatering er, at Euro VI-normen, som er obligatorisk for nye busser, medfører markante reduktioner af de sundhedsskadelige emissioner af NOx og partikler – en reduktion til 1/10 af udslippet fra en Euro V-motor. Det var det, der var rigtig godt ”forleden dag”, selv om Euro VI ikke reducerer i CO2.

Men nu handler det om klimaet og CO2.

Syntetisk diesel

Syntetisk diesel kan fremstilles på mange måder, bl.a. af naturgas eller af biomasse. Det er vigtigt at se på produktionsprocessen. Victor Hug omtale den såkaldte ”Rotterdam-metode”, som er produktion af syntetisk diesel på baggrund af naturgas leveret til bl.a. London– en meget energikrævende metode med stort CO2-udslip. Victor Hug anbefalede at stille krav til produktionsprocessen for at udgå CO2 -fælden. Syntetisk diesel er ca. dobbelt så dyr som normal diesel.

Syntetisk diesel reducerer CO2-udslippet til 1/8 og der er også mindre reduktioner af NOx og partikler i forhold til Euro VI– en virkelig god metode til den type trafik, som ikke umiddelbart kan omstilles til biogas eller eldrift.

 

Biogas

Ved brug af certificeret biogas fjernes CO2-udslippet helt, mens NOx og partikler er på Euro VI-niveau. Gasbusser er dyrere at anskaffe end dieselbusser. Biogas er stadig det gode CO2-neutrale virkemiddel, særlig brugbart i områder, hvor NOx og partikelforurening spiller en mindre rolle – Sønderborg Kommune er et udmærket eksempel – kun 5 ud af 39 busser er bybusser, de øvrige er mellembys- eller skolebusser.

 

Hybriddrift

Emissionerne fra hybridbusser beregnes ud fra en anslået energibesparelse på 20 procent, hvilket giver en relativt høj værdi for CO2 og 20 procent reduktion af NOx og partikler. Som sagt er der rejst tvivl om de 20 procent. På den baggrund fremstår hybridbusser ikke som et specielt miljø- og klimavenligt alternativ.

 

Eldrift

Alle emissioner er væk – under forudsætning af, at elproduktionen sker fra vedvarende energikilder. Også her er den danske certifikat-ordning garanti for at elektriciteten virkelig er fossilfri.  Elbusser er blevet markedsmodnet med rekordfart, selv om anskaffelsesprisen for elbusser stadig er markant højere end for dieselbusser. Det er især batteriteknologien, der udvikler sig meget hurtigt, og som allerede nu har gjort batteribusser til et praktisk alternativ til opladning på ruten. Batteribusser er en næsten lige så fleksibel løsning for dieselbusser i forhold til driften.

Der er fortsat store udviklingsmuligheder i elbusteknologien, bl.a. hvis producenterne gør op med den traditionelle centraliserede drivlinje til fordel for en enklere og lettere køretøjsform med f.eks. hjulmotorer.

 

Brint/brændselsceller

Også her er alle emissioner væk - forudsat at brinten produceres ud fra vedvarende energi. Her findes endnu ikke en certifikatordning, men den må forventes at komme, når de første brintbusser sættes i drift. Brintteknologien er endnu ikke markedsmodet til normale driftsforhold. Sammenligning af f.eks. driftsøkonomi med de markedsmodne teknologier giver derfor ingen mening. Flere forsøg med brintbusser er på tegnebrættet.

 

Hvad skal man vælge?

Valget af alternativt drivmiddel afhænger af økonomi og risikovillighed. Som det ses er der flere valgmuligheder. Eldriften er den eneste nul-emissionsteknologi på markedet i øjeblikket, men gasdrift og syntetisk diesel giver både klima- og miljøfordele i et mere pragmatisk perspektiv – og med en noget lavere risikoprofil.Status for alternative drivmidler til bustrafikken

Mandag 20. maj 2019 KL. 13:00
Fotograf: Mikael Hansen
Fra Miljøkonferencen 13. maj 2019

Se alle billeder...